Helena Hörders forskning

Helena disputerade den 14 februari 2014.

Age well with focus on physical function and physical activity:
a longitudinal, comparative and qualitative perspective

Bakgrund
Livslängden har ökad dramatiskt under 1900-talet. Det råder ingen konsensus kring om den ökade livslängden innebär fler friska år eller fler år med sjukdom och funktionsnedsättning. En större andel äldre personer i befolkningen innebär också ett ökat intresse för vad äldre personer själva anser vara ett gott åldrande och hur man kan främja ett hälsosamt liv upp i åren.

Övergripande syfte
Att undersöka fysisk funktion, fysisk aktivitet och välbefinnande hos äldre personer i ett kulturellt, sekulärt och kvalitativt perspektiv.

Metod

  1. En populationsbaserad födelsekohort av 75-åringar i Göteborg, Sverige, jämfördes med 75-åringar i Teheran, Iran. Den ursprungliga svenska studien omfattar cirka 3000 variabler. Fokus för denna artikel var tester av fysisk funktion samt frågor om självskattad hälsa och fysisk aktivitet.
  2. Grundar sig på samma populationsbaserade födelsekohort av 75-åringar i Göteborg som ovan. Fokus för denna artikel är hälsorelaterad livskvalitet i relation till promenadvanor, samt om fysisk kapacitet är en bakomliggande orsak i detta samband.
  3. Kvalitativa intervjuer med 24 äldre personer gällande tankar och åsikter kring ett gott åldrande.
  4. Två födelsekohorter av 75-åringar, födda 1911 respektive 1930, från populationsbaserade studier i Göteborg och undersökta med samma metoder, jämförs gällande fysisk funktion, självskattad hälsa och fysisk aktivitet ur ett köns- och socioekonomiskt perspektiv.

Relevans
En ökad kunskap om äldre personers hälsostatus, hälsofrämjande faktorer och en ökad medvetenhet om vad äldre själva upplever som ett gott åldrande skulle kunna underlätta planering av framtida sjukvård och hälsofrämjande åtgärder. Med en ökad förväntad livslängd och en större andel äldre personer i befolkningen är det av stor vikt att nå människor i tid och att inrikta sig på intervention av betydelse för både individ och samhälle.

Läs Helenas avhanlding: Successful ageing with a focus on fitness and physical activity: population-based studies of 75-year-olds

Helenas e-post: helena.horder@neuro.gu.se