Gunnar Nilssons forskning

Ischemisk hjärtsjukdom – identifiering och diagnostik i primärvården; särskilt beträffande betydelsen av arbets-EKG

Bakgrund
Ischemisk hjärtsjukdom (IHD) är en vanlig orsak till ohälsa och förtida död. Primärvårdens insatser är här betydelsefulla, för en tidig intervention. Värdet av Arbets-EKG i primärvården är ofullständigt undersökt.

Målsättning
Att studera identifiering, diagnostik och omhändertagande av IHD i primärvården.

Metod
Population: Jämtlands län, Sverige, vuxen befolkning 100 000 personer. Delarbete I; 69 fall utskrivna från hjärtenheten, länssjukhuset, Östersund år 2000, med diagnosen ospecifik bröstsmärta, och 414 ålders och könsmatchade kontroller, uppföljda med avseende på hjärtinfarkt, nydiagnostiserad angina pectoris och kardiovaskulär mortalitet. Uppföljning med avseende på morbiditet till år 2005 samt mortalitet till 2010.

Distriktsläkares remisser till arbets-EKG: Remitterade till arbets-EKG, en tvärsnittsundersökning (delarbete II) samt prospektiva kohortstudier (delarbeten III och IV); inklusionstid 24 månader, N 900.

Utfallsvariabler: Svar från arbets-EKG, andel remitterade till kardiolog eller myocardscintigrafi, inlagda på hjärtenhet eller nyinsatt medicinering för IHD, inom sex månader. Justering för egenskattad hälsa, socioekonomisk status och utbildningsnivå, enligt enkätdata.

Diagnostik och behandling av IHD före förstagångsinfarkt (delarbete V); inklusionstid 2 år, N= 300. Utfallsvariabler registreras från en datoriserad patientjournal..

Förväntade resultat
I. Ospecifik bröstsmärta korrelerar till ökad kardiovaskulär morbiditet; totalmortaliteten är oförändrad jämfört kontrollerna.

II. Genom ett frågeformulär, pre-test, minskar andelen negativa arbets-EKG.

III. Bias för vidareremittering till specialistvård påvisas för lägre socioekonomisk klass, men inte för kön.

IV. Andelen medicinerade för angina påverkas inte av svaret på arbets-EKG.

V. I mindre än 50 % av fallen har IHD identifierats före en förstagångsinfarkt.

Gunnar disputerade vårterminen 2016.

Läs hans avhandling: Ischaemic heart disease – risk assessment, diagnosis, and secondary preventive treatment in primary care: with special reference to the relevance of exercise ECG

Gunnars e-post: gunnar.nilsson@regionjh.se

Handledare

Eva Samuelsson