Göran Wallers forskning

Självvärderad hälsa
En semantisk, epidemiologisk och klinisk undersökning av begreppet självvärderad hälsa.

Bakgrund
Självvärderad hälsa (SVH) bidrar till medicinsk värdering och innehåller information som går utöver läkarens kliniska bedömning Det är ont om studier av SVH i kliniska sammanhang och de saknas nästan helt från allmänläkarvård.

Övergripande syfte
Att beskriva och analysera den epidemiologiska och kliniska användningen av SVH och värdera SVH´s betydelse som kliniskt verktyg i allmänläkarvård.

Metod
Den första studien ska använda en kombinerad metod av tvärsnittsundersökning och hermeneutik för att jämföra två ofta använda frågor om SVH (en allmän och en åldersjämförd) statistiskt och semantiskt. Den andra studien, en tvärsnittsstudie, ska undersöka riskfaktorbelastningen i förhållande till SVH. Den tredje studien kommer att vara en longitudinell kohort studie av dödsfall, hjärtinfarkt, stroke och sjukhusvård relaterat till SVH. De tre första studierna baseras på norra Sveriges MONICA-undersökningar. Den fjärde studien, en kvalitativ studie, kommer att undersöka hur frågan om jämförd SVH påverkar allmänläkarkonsultationen.

Förväntat resultat
Åldersjämförd SVH är verktyget att föredra i allmänläkarvård. Undersökningen rörande semantiken hos de två frågorna om SVH kommer att ge vägledning för dess kliniska användbarhet. Riskfaktorbelastningen är ökad vid låg SVH. SVH korrelerar till viktiga kliniska utfallsmått men jämförd SVH förväntas ha större klinisk användbarhet än allmän SVH. Åldersjämförd SVH fokuserar intresset mot patientens egen uppfattning om sitt hälsotillstånd och sin situation. Detta kan utgöra en gemensam grund för att ta hand om hälsoproblem. SVH är ett värdefullt verktyg i allmänläkarvård.

Läs Görans avhandling: Self-rated health : from epidemiology to patient encounter

Görans e-post: goran.waller@umu.se