Ghassan Guorgis forskning

Diagnostik och prevention av hudcancer i primärvården

Bakgrund

Incidensökningen av hudcancer i Sverige är ett växande problem. Antalet fall av malignt melanom och skivepitelcancer ökar stadigt och utgör sammantaget idag en sjundedel (14%) av alla cancerfall som upptäcks. Dessutom upptäcks minst 36 000 fall av basalcellscancer varje år, tusentals fall av skivepitelcancer –och melanom in situ och ett oräkneligt antal andra förstadier till hudcancer i form av aktiniska keratoser. Följaktligen ökar också antalet patienter för bedömning av hudförändringar både i primärvård och på landets hudkliniker.

Syfte
Att ur ett primärvårdsperspektiv undersöka om det utifrån ökad kunskap om riskfaktorer för utveckling av hudcancer, och med stöd av förbättrade diagnostiska hjälpmedel går att förbättra diagnostik och prevention av hudcancer.

Metod
Arbetet består av fyra delar:

1:Undersöka vilka möjliga prediktiva faktorer som kan finnas hos individer som i en primärvårdspopulation sökt och diagnostiserats med aktinsk keratos, och i vilken utsträckning dessa senare i livet drabbats av hudcancer i någon form.

2: Undersöka det prediktiva värdet av självskattad och faktisk UV-känslighet i huden i fråga om risk för utveckling av maligna/ premaligna hudförändringar, baserat på en patientkohort från 2005.

3:Undersöka faktorer som påverkar handläggningen av hudtumörfall i primärvården och distriktsläkares roll i hudtumörprocessen, ifråga om resurser, kompetens, fortbildning, tillgång till diagnostiska hjälpmedel m m baserat  på journalgranskning och enkätdata, ev också kvalitativ metodik.

4: Utvärdera effekterna av användning/implementering av dermatoskopi och teledermatoskopi som diagnostiskt hjälpmedel i primärvården, i en studie på tre vårdcentraler i Östergötland ,och i samverkan med Hudkliniken i Linköping, och datainsamlingsperioden pågå under 1 år.

Betydelse
En ökad förståelse och kunskap om diagnostik och prevention av hudcancer i primärvården är av stor betydelse för det framtida omhändertagande av den här växande patientgruppen, för vilka sent upptäckt sjukdom i många fall leder till stort lidande och för tidig död.

Ghassans e-post: ghassan.guorgis@liu.se