Gabriella Caleres forskning

Äldres läkemedelsbehandling – informationsöverföring och uppföljning i primärvården

Äldres läkemedelsanvändning ökar, med ökad risk för läkemedelsrelaterade problem. God och säker läkemedelsanvändning kräver optimal informationsöverföring och uppföljning. Hur detta fungerar i primärvården är otillräckligt studerat.

Delstudie 1 beskriver smärtbehandling hos äldre efter ortopedisk vård; huruvida patientansvarig läkare gör en uppföljningsplan i primärvården och vad som händer under denna, samt vilken läkemedelsbehandling patienten har vid utskrivning och huruvida uppföljningsplan finns redan då. Patienter >75 år tillhörande två vårdcentraler inkluderas. Boendeform noteras liksom demens eller ej och grupperna jämförs. Måltal 40 patienter.

I delstudie 2 undersöks primärvårdens rutiner för mottagandet av utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse; huruvida de når primärvården, om läkemedelslistan i så fall uppdateras och huruvida ställningstagande till läkemedelsberättelsen tas samt om detta förbättras efter att rutiner för mottagandet införts. Patienter >75 år med >5 läkemedel som skrivits ut från slutenvården under en vecka inkluderas. Två veckor senare görs en journalgranskning i primärvårdens journalsystem. Ny granskning görs efter två år. Måltal 120 patienter.

Delstudie 3 är en kvalitativ studie om hinder och möjligheter för implementering av effektiv användning av utskrivningsinformation hos mottagande enhet. Datainsamling genom fokusgrupper med primärvårdsläkare med syfte att utforska och förstå deras erfarenheter av och uppfattningar om utskrivningsinformation.

I delstudie 4 undersöks omvårdnadspersonals syn på den egna förmågan gällande läkemedelsuppföljning samt vilken information de behöver för att fullgöra sin uppgift. Datainsamling genom semistrukturerade individuella intervjuer med personal på särskilda boenden.

God uppföljning kan innebära bättre livskvalitet för patienten och ekonomiska vinster för samhället. Insikter i primärvårdsläkares uppfattningar möjliggör ett bättre användande av utskrivningsinformation med förbättrad kommunikation i vårdövergångar.

Gabriella disputerade i january 2020. Läs hennes avhandling:

Information transfer and medication safety for elderly patients in care transitions

Gabriellas e-post: gabriella.caleres@med.lu.se