Eva-Britt Norbergs forskning

Eva-Britt disputerade våren 2014

ADL-förmåga och fatigue hos en grupp äldre personer med hjärtsvikt

Bakgrund
Allt mer rehabilitering av äldre, ofta multisjuka hjärtsviktspatienter utförs inom primärvården. Gruppen uppmanas till fysisk träning och att vara fysisk aktiv under dagliga aktiviteter men kunskap om arbetsterapeutisk rehabilitering för hjärtsviktssjuka är bristfällig. Detta trots att traditionella arbetsterapeutiska interventioner vid fatigue, som energibesparande arbetssätt, utrustning och tekniker är ett expansivt forskningsområde för andra diagnosgrupper.

Syfte
Att öka kunskap om ADL-förmåga och fatigue hos en grupp äldre personer med hjärtsvikt samt deras nyttjande av kompensatoriska insatser som kan möjliggöra aktivitetsutförande.

Metod

  1. I en tvärsnittsstudie inkluderades 40 hjärtsviktspatienter över 65 år med en säkerställd hjärtsviktsdiagnos. Syftet var att beskriva ADL-förmåga hos gruppen utifrån beroende, upplevd ansträngning och kvalitét på deras aktivitetsutförande samt undersöka samband mellan ADL-förmåga och NYHA-klass.
  2. En tvärsnittsstudie som utgår från samma undersökningsgrupp som delarbete 1. Syftet var att undersöka sambandet mellan fatigue och utförande av dagliga aktiviteter, bruk av tekniska hjälpmedel, hemtjänst och färdtjänst hos äldre personer med kronisk hjärtsvikt.
  3. En kvalitativ studie med 10 primärvårdspatienter över 65 år. Syftet är att beskriva strategier som äldre personer med kronisk hjärtsvikt använder för att hantera sina dagliga aktiviteter.
  4. En pilotstudie. Undersökningsgruppen omfattas av 5 hjärtsviktspatienter över 65 år från primärvården och 2 arbetsterapeuter inom primärvård. Syftet är att utveckla och utvärdera ett arbetsterapiprogram för intervention med energibesparande arbetssätt vid hjärtsviktsrehabilitering i primärvård.

 

Förväntad betydelse
Studierna förväntas aktualisera patientgruppens behov och bidra till en utveckling av bedömning och rehabilitering ur ett aktivitetsperspektiv.

Läs Eva Britts avhandling: Dagliga aktiviteter bland äldre personer med kronisk hjärtsvikt: begränsningar och möjligheter

Eva-Britts e-post: eva-britt.norberg@umu.se