Emma Nyströms forskning

eHälsa för utredning och behandling av olika typer av urininkontinens

Urininkontinens definieras som allt ofrivilligt urinläckage. Hos kvinnor är det så vanligt som 25-45 % och delas in i tre olika typer: ansträngningsinkontinens trängningsinkontinens och blandinkontinens. Oavsett typ så kan urininkontinens påverka livskvalitén mycket och innebär stora kostnader för samhället.

WHO definierar eHälsa som ”användningen av informations- och kommunikationsteknologier för hälsa” och rekommenderar sina medlemsländer att implementera sådana lösningar i hälso- och sjukvården.

Forskningsprojekt Tät.nu utvärderar och implementerar behandlingsprogram för urininkontinens via eHälsa. Mitt doktorandprojekt görs inom Tät.nu utifrån tre frågeställningar:

Är det effektivt?

Metod: Effekten av ett behandlingsprogram via en smartphoneapp vid ansträngningsinkontinens jämförs med en kontrollgrupp i en randomiserad kontrollerad studie (RCT). Effekten av en komplex behandling via internet för kvinnor med trängningsinkontinens och blandinkontinens utvärderas i en annan RCT. Behandlingseffekten mäts både i förändring av antal läckage per vecka och med självskattningsskalor för symptom och livskvalitet.

Vilken behandlingseffekt motsvarar en kliniskt relevant förbättring?

Metod: I en redan genomförd studie av ett internetprogram för ansträngningsinkontinens korrelerades behandlingseffekten till upplevelsen av förbättring.

Vilka faktorer är associerade med ett lyckat resultat?

Metod: I studien av smartphonebehandlingen kommer bakgrundsfaktorer, träningsmängd osv. analyseras för att se om det finns faktorer som är associerade med lyckat resultat.

Emma disputerade 2019.