Christina Johnsons forskning

Telephone advice nursing – communication, patient satisfaction and tool development

2019 försvarade Christina sin Licentiatavhandling

Sjukvårdsrådgivning per telefon har blivit mycket vanligt i framförallt västvärlden och i Sverige är det den största vårdformen. Utan att se uppringaren och under ett kort samtal ska telefonsjuksköterskan genomföra en säker analys, göra en bedömning och genomföra en åtgärd utifrån just denna uppringares behov. För detta krävs en god kommunikationskompetens. Både telefonsjuksköterskor och forskare inom området betonar därför vikten av kontinuerlig träning och fortbildning. I det här forskningsprojektet har ett självskattningsverktyg för telefonsjuksköterskor utvecklats. Verktyget är ämnat att användas regelbundet av telefonsjuksköterskor för att analysera egna inspelade rådgivningssamtal. Syftet är att telefonsjuksköterskan dels ska bli medveten om sin kommunikation och sitt bemötande och dels få ledning i att följa omvårdnadsprocessen, använda säkra kommunikationsmetoder och att ha ett personcentrerat förhållningssätt. Verktyget används redan regelbundet av alla telefonsjuksköterskor inom 1177 Vårdguiden på telefon i Region Östergötland.

Då telefonsjuksköterskor regelbundet analyserar egna samtal med hjälp av ovanstående verktyg är målet att deras kommunikationskompetens ska förbättras. Ett sätt att utvärdera detta är att studera uppringarnas nöjdhet med interaktionen med telefonsjuksköterskan. Patientnöjdhet anses allmänt vara ett viktigt mått vid kvalitetsarbete inom vården men för att identifiera vilka aspekter av kommunikationen som upplevs som bra eller mindre bra rekommenderas att också studera patienternas upplevelse av kvaliteten i interaktionen och inte enbart fokusera på nöjdhet. I detta forskningsprojekt har vi därför utvecklat en enkät som studerar både uppringarens nöjdhet och upplevelse av interaktionen med telefonsjuksköterskan. Utifrån resultat från enkäten kan utbildningsinsatser i kommunikation riktade till telefonsjuksköterskor, utvecklas och skräddarsys efter behov.

Länk till Christinas avhandling:

Telephone advice nursing: communication, patient satisfaction and tool development

Christinas e-post: christina.johnson@regionostergotland.se