Christina Grape Vidings forskning

Studier i kulturella aktiviteter och hälsa

Bakgrund
Kulturella aktiviteter kan påverka oss positivt biologiskt, fysiologiskt och känslomässigt.  Forskning visar att t.ex. ta sånglektioner, dansa, besöka konserter, måla och sjunga i kör kan stärka immunförsvaret, minska stresspåslag och skapa förutsättning för socialt umgänge.
Avhandlingens målär att studera kulturella aktiviteters möjligheter och svårigheter till att kunna främja återhämtning, välbefinnande, sexuellt samliv och förbättra hälsan hos målgrupperna i projektet. Projektets utgångspunkt är att genomföra en förutsättningslös forskning om kulturella aktiviteters påverkan samt lyfta kulturens eventuella skadliga effekter.
En förhoppning är att projektets resultat i förlängningen skall öka användningen av kulturella aktiviteter i vården.

Metod
Delarbete 1.  Solosång.Biologiska och fysiologiska markörer samt kvalitativa intervjuer med amatör- och professionella sångare vid en sånglektion.
Delarbete 2. Kulturaktiviteter på vårdcentraler för kvinnor med utmattningssymptom. Enkäter och kvalitativa intervjuer. Randomiserad.
Delarbete 3. Attityder hos vårdpersonal vid introduktion av kulturpaket på vårdcentralen. Fokusgruppintervjuer.
Delarbete 4. Kultur-återhämtning- samliv och kirurgi. Kulturella aktiviteter i post operativa återhämtningsfasen för patienter med kolo-rektal cancer. Enkäter och salivprov. Randomiserad.

Relevans
Kulturella aktiviteter kan och skall avnjutas för sig egen skull men vi gör också klokt i att utvärdera och använda dessa aktiviteter i sjukvårdskontext och utvärdera eventuella synergieffekter. Genom att ligga långt fram i utvecklandet av kulturtjänster, en process som pågår internationellt, kan vi skapa nya preventiva åtgärder/tjänster som inte bara gynnar folkhälsan och svenskt näringsliv utan också stimulerar till fler korsbefruktningar mellan kultur- och näringslivssektor och framförallt främjar patientnyttan.

Christinas e-post: tina.grape.viding@pubcare.uu.se