Cecilia Lenanders forskning

Säker läkemedelsanvändning i primärvård
Cecilia disputerade våren 2017

Bakgrund
Ett flertal undersökningar har visat att en betydande andel patienter läggs in via sjukhusens akutmottagningar pga läkemedelsorsakade problem. Äldre multisjuka patienter med flera läkemedel utgör en riskgrupp för läkemedelsrelaterade problem. Läkemedelsgenomgångar är en metod för att strukturerat analysera, följa upp och ompröva en individs läkemedelsanvändning. Läkemedelsgenomgångar av äldre patienter med många läkemedelsbehandlingar har visat positiva effekter, som färre läkemedel och större välbefinnande, men också minskat vårdutnyttjande. Men fler sätt att förbättra läkemedelsanvändningen i primärvården behövs.

Målsättningen med doktorandarbetet är att utvärdera om ett nytt arbetssätt med självvärdering och extern kollegial granskning inom primärvården kan förbättra läkemedelsbehandlingen av framför allt äldre, samt att analysera användningen av bl.a. neuroleptika hos äldre på särskilda boenden.

Metod
Arbetet består av fyra delar

1.      För att förbättra läkemedelsbehandlingen av äldre genomför SKL, Patientförsäkringen LÖF samt sex yrkesorganisationer ett projekt i primärvården. Kvalitativ utvärdering av personalens upplevelser av arbetssättet.

2.      Randomiserad, kontrollerad studie där förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre mäts.

3.      Beskrivning av processen läkemedelsgenomgångar inklusive vilka läkemedelsrelaterade problem identifieras respektive åtgärdas, utifrån ett material från läkemedelsgenomgångar genomförda i primärvård.

4.      Analys med avseende på kvantitet och kvalitet i förskrivning av neuroleptika till multisjuka äldre i materialet med läkemedelsgenomgångar genomförda i primärvård.

Relevans
Om dessa metoder (Säker läkemedelsanvändning i primärvård respektive läkemedelsgenomgångar) är effektiva så kan de få stor betydelse för behandlingen av äldre patienter i primärvården med minskad sjuklighet och ökad livskvalitet som följd. För samhället kan det leda till mindre sjukhusvård och därmed lägre kostnader.

Läs Cecilias artikel:
Effects of a pharmacist-led structured medication review in primary care on drug-related problems and hospital admission rates: a randomized controlled trial

Cecilias e-post: cecilia.lenander@med.lu.se