Catharina Ingvarssons forskning

Betydelsen av diagnostiskt intervall och boende i glesbygd för kolorektalcancer

Bakgrund: Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige.I en del fall fördröjs diagnosen och tiden från symtom till diagnos, det diagnostiska intervallet blir längre än önskat. Ett ökat diagnostiskt intervall kopplat till glesbygdsboende finns beskrivet i fransk studie.

Syfte:Beskriva tidsintervallen inom diagnostiken av  kolorektalcancer fram till start av behandling och om skillnader i intervall, behandling och mortalitet är associerat till glesbygdsboende i Sverige. Beskriva patienternas upplevelse av tiden i väntan på diagnos.

Fyra delstudier:1.Kartläggning av tidsintervall från symtom via diagnos till behandling av kolorektalcancer. 2. Glesbygdsboende och socioekonomiska faktorernas inverkan på diagnostiska intervall vid kolorektalcancer. 3. Mortalitet hos kolorektalcancerpatienter relaterat till diagnostiska intervall och stadieindelning. 4 Patientupplevelse av tiden i det diagnostiska intervallet.

Metod: I delarbete 1 och 2 görs observationsstudier baserat på en retrospektiv journalgranskning av 495 patienter i Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland som fått diagnosen kolorektalcancer under 2012, dessa hämtas ur cancerregistret.I delarbete 1 beskrivs materialet och i delarbete 2 relateras till boende i glesbygd eller tätort samt socioekonomi.I delstudie 3 görs en studie av kohorten från delarbete 1 samt ytterligare 448 patienter som fått kolorektalcancerdiagnos i Jämtland under 2005- 2009. För att undersöka mortalitet relaterat till tidsintervall och stadium görs logistisk regression och överlevnadsanalyser. I delarbete 4 görs intervjuer med 20 patienter med kolorektalcancerdiagnos kring hur de upplevt tiden i det diagnostiska intervallet. Patienterna hämtas från cancerregistret.

Betydelse: Beroende på resultat kan arbetet vara ett underlag för insatser för fortsatt arbete mot vård på likvärdiga villkor oavsett boendeort.

Catharinas e-post: catharina.ingvarsson@vll.se