Carrie Trans forskning

Hur kan vi främja interprofessionell utbildning för studenter i primärvården med hjälp av virtuell patient system?

Bakgrund
Pedagogisk forskning har visat att interprofessionella lärandeaktiviteter bidrar till ökad kunskap och färdigheter inom professionsutbildningar (Ponzer, 2009).  Att kunna samverka med andra vårdprofessioner och känna till vilka kunskaper andra vårdprofessioner har är en viktig kompetens för framtidens vårdpersonal. Definitionen av interprofessionell utbildning (IPE) är när studenter från två eller flera professioner lär med, av och om varandra, som möjliggör effektivt samarbete och förbättra vårdkvalité.E-lärande kan användas som ett komplement till traditionellt lärande för att nå studenter i en spridd struktur som det är i primärvården. I en virtuell miljö kan studenterna träna olika färdigheter i en trygg och säker miljö utan rädsla för patientens säkerhet.

Syfte
Projektets övergripande syfte är att studera studenternas interprofessionella lärande i primärvården genom att utforska förutsättningar för interprofessionellt lärande och skapa samt utvärdera en interprofessionell virtuell patient system.

Metod
Mixed methods med bandinspelade grupp intervjuer, videoinspelningar, enkäter och observationer.

Klinisk nytta
I verksamhetsförlagda utbildningen finns ett stort behov av logistikförbättring och samarbete mellan programmen för att åstadkomma interprofessionellt lärande. Arbete för harmonisering av modeller och nya sätt för bedömning av interprofessionell kompetens är därför angeläget för alla utbildningar. Implementering av kunskaper som skapas i detta projekt är värdefulla och kan implementeras i flera professionsutbildningar även utanför primärvården. Genom att så tidigt som möjligt lära sig att samarbeta skulle detta i förlängningen kunna ge bättre patientsäkerhet/patientvård.

Foto: Selma Wolofsky