Carina Wennerholms forskning

Syfte
Att undersöka incidensen av hjärtinfarkt hos kvinnor (upp till 65 år) i olika sociala miljöer.
Frågeställningar:
Hur skiljer sig de olika riskfaktorerna åt mellan städerna?
Varför finns det skillnader i risk att insjukna i olika sociala miljöer?
Hur kan det förebyggas?

Bakgrund
Studier av befolkningen i Östergötlands läns landsting har visat att i Norrköping för gruppen kvinnor, upp till 65 år, ett dubbelt så högt insjuknande i hjärtinfarkt jämfört med kvinnor i samma åldersgrupp i Linköping. Under 2009 drabbades 29 kvinnor i Norrköping, 14 kvinnor i Linköping i denna åldersgrupp av hjärtinfarkt. Delstudie I (i detta projekt) har visat att kvinnor i Norrköping har den högsta dödligheten i hjärt- kärlsjukdom jämfört med alla övriga stora städer i Sverige.
Invånarna i den gamla industristaden Norrköping är betydligt mer drabbade av olika hjärt- kärlsjukdomar i jämförelse med den mer tjänstemannainriktade staden Linköping. Dessa skillnader mellan städerna har funnits sedan 1930-talet. Det är synnerligen angeläget att öka kunskaperna om varför det är så och därmed få bättre underlag för folkhälsopolitiska satsningar i Norrköping.

Delstudie II: Syftet är att med kvalitativ metodik intervjua kvinnor som nyligen haft hjärtinfarkt för att få en bild av deras egna berättelser med fokus på den nuvarande livsmiljön, uppväxtförhållanden, arbetsmiljö samt relationen till sig själv och andra. Målgruppen är yngre kvinnor, upp till 65 år, som fått hjärtinfarkt under de senaste åren dvs 2009 och 2010. Intervjuer är genomförda med 12 kvinnor i Norrköping och Linköping. Analysarbetet sker med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och pågår för närvarande.

Delstudie III: Avser att studera skillnader i risken för kvinnor (upp till 65 år) att insjukna i hjärtinfarkt i Linköping och Norrköping. Målgrupp är kvinnor, upp till 65 år, i Linköping och Norrköping som diagnostiserats med högt blodtryck. Vi avser att göra ett randomiserat urval från vårddatalagret av 300 kvinnor med högt blodtryck i vardera staden Linköping och Norrköping. Tanken är att via denna studie mäta upplevd stress, upplevd kontroll samt självuppfattning med hjälp av en enkät där validerade instrument ingår.

Delstudie IV: Interventionsstudie för prevention av hjärtinfarkt hos yngre kvinnor.

Utifrån vad som framkommit i delstudie II och III forma och genomföra en intervention/pilotstudie i syfte att förebygga att yngre kvinnor insjuknar i hjärtinfarkt.

Genom kunskaper från delstudie II-III arbeta fram några av de viktigaste parametrarna för att om möjligt hindra den negativa utvecklingen i Norrköping avseende hjärtinfarkt hos yngre kvinnor, exempelvis rikta interventionen mot hela familjer.

Läs Carinas artikel:
Cardiovascular disease occurrence in two close but different social environments

Carinas e-post: carina.wennerholm@liu.se