Carin TIllmans forskning

Bakgrund

Det finns sedan många år övertygande studier som visar att en väl utbyggd primärvård är kostnadseffektiv, associerad med bättre folkhälsa samt förefaller utjämna konsekvenserna av socioekonomiska skillnader i samhället. Den politiska ambitionen har också länge varit inriktad på att styra patienterna från sjukhusens öppenvårdsmottagningar ut till primärvården och öka konkurrensen i denna.2009 infördes vårdval inom primärvården Skåne, kallat hälsoval. Konkurrens och förändrade ersättningssystem kan leda till ändrade besöksmönster i befolkningen, delvis på bekostnad av kontinuitet samt resursfördelning efter behov. Ett förändrat besöksmönster i en sjukvårdssektor kan indirekt påverka besöksmönster i övriga sjukvården varför analys måste ske på hela sjukvårdskonsumtionen i länet.

Syftet med doktorandarbetet är att över tid följa besöksmönster till sjuksköterskor och läkare i primär- respektive organspecialistvård från år 2007 till 2014 i Skåne samt att analysera förändringar i kontinuitet i patient-läkarrelationen i primärvården för patienter med diabetes.

 

Metod

Samtliga delarbeten är baserade på besöksdata från Region Skånes vårddatabas samt socioekonomiska uppgifter från SCB. Besöksdata från olika sektorer och personalkategorier kommer att sättas i relation till förväntat vårdutnyttjande, baserat på socioekonomiska parametrar, ålder och ACG.I delarbete 3 kommer även uppgifter från den regionala folkhälsoenkäten 2008 och 2012 att analyseras med syfte att undersöka eventuell association mellan upplevelsen av otillfredsställda vårdbehov och självskattad hälsa, med kontinuitet och sjukvårdskonsumtion.

 

Relevans

Resultaten från avhandlingen förväntas bidra till förståelsen för hur besöksmönster inom olika patientgrupper har ändrats sedan införandet av vårdval samt tillföra något till diskussionen kring var vården bedrivs och vilka patientgrupper som gör besöken. Genom att integrera resultaten från regionala folkhälsoenkäten kan också patientens upplevelse av vården beaktas.

Carins e-post: carin.tillman@med.lu.se