Beata Borgstörm Bolmsjös forskning

Beata disputerade 2016

 

Riskfaktorer och behandling hos multisjuka äldre patienter på särskilda boenden

Beata disputerade 2016

Bakgrund
Den ökande medellivslängden i samhället kommer att leda till högre krav på att det skall finnas en väl fungerande vård för äldre människor. För att detta skall kunna utvecklas krävs studier gjorda på äldre människor som speglar den verklighet de lever i.
Äldre personer på särskilt boende (SÄBO) har i hög grad många sjukdomar och samtidigt riskfaktorer som försvårar optimal medicinsk behandling. Malnutrition och nedsatt njurfunktion är två sådana riskfaktorer. Hjärtsvikt är ofta underbehandlat i denna patientgrupp med ökad dödlighet som följd.
Målsättningen med detta doktorandarbete är att undersöka betydelsen av olika riskfaktorer för multisjuka äldre på SÄBO och relatera dessa till utfall som död, sjuklighet och läkemedelsbehandling för att försöka finna faktorer som kan optimera vården av denna patientgrupp.
Frågeställningarna kring riskfaktorerna delas in i fyra olika delprojekt gällande hjärtsvikt, malnutrition, njurfunktion och en etisk analys kring hur resultaten kan förankras i den kliniska verkligheten.

Metod
Materialet till större delen av doktorandarbetet hämtas från SHADES (Study of Health and Drugs in the Elderly in nursing homes in Sweden), som är en svensk individbaserad prospektiv kohortstudie som pågick mellan 2008 och 2011 och inkluderade drygt 400 personer boende på SÄBO. Data från denna studie inkluderar uppgifter kring aktuella diagnoser, läkemedel, skattningsskalor samt blodtryck och blodprovsanalyser.

Betydelse

Genom att studera riskfaktorer för och konsekvenser av nedsatt hjärtsvikt, malnutrition, nedsatt njurfunktion, läkemedelsrelaterade problem, sjukvårdskonsumtion etc. kommer vi att få ett underlag för förbättrad och individ­anpassad vård för multisjuka äldre patienter.

Läs Beatas avhandling: Aspects of treatment and care of nursing home residents. Challenges and possibilities

Beatas e-post:  beata.borgstrom_bolmsjo@med.lu.se

Handledare Patrik Midlöv