Anne Björks forskning

Vitamin D-status hos kvinnor på en svensk vårdcentral. Jämförelse mellan svenska och invandrade kvinnor.

Bakgrund
Vitamin D-brist förknippas med många sjukdomar. Lågt intag av vitamin D i kombination med liten solexponering i Norden skulle kunna leda till vitamin D-brist. Vårt syfte är att mäta vitamin D i blodet, undersöka symptom samt jämföra mat- och solvanor i en grupp svenska och invandrade kvinnliga patienter på en svensk vårdcentral.

Metoder
I en tvärsnittsstudie av en grupp bestående av 29 invandrarkvinnor och 27 svenska kvinnor i åldrarna 18 till 75 år intervjuades deltagarna om symptom, solvanor, kostvanor och vitamin D-tillskott. Provtagning utfördes för mätningar av 25-OH-vitamin D och kalcium i blodet.

Förväntade resultat
Vitamin D-brist är vanlig hos kvinnliga patienter med invandrarbakgrund. Intag av vitamin D via maten är lägre hos invandrarkvinnor. Muskelsvaghet och smärta är vanliga symptom hos kvinnor med vitamin D-brist. Livskvalitén mätt med EQ-5D är lägre hos patienter med vitamin D-brist.

 

Läs Annes artiklar:

Vitamin D intake and status in immigrant and native Swedish women: a study at a primary health care centre located at 60oN in Sweden

Evaluation of sun holiday, diet habits, origin and other factors as determinants of vitamin D status in Swedish primary helath care patients. A cross-sectional study with regression analysis of ethnic Swedish and immigrant women

 

Handledare:
Östen Ljunggren
Uppsala Universitet