Anna-Karin Norlins forskning

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig sjukdom inom primärvården med stor påverkan på patienternas vardagsliv och livskvalitet. Den bakomliggande patofysiologin är fortfarande inte helt känd, men man vet att det bland annat finns en koppling till stress. Med min forskning önskar jag bidra till en bättre förståelse för IBS samt till ett framtida bättre omhändertagande av dessa patienter i primärvården. Genom en relativt ny metod att mäta kortisolkoncentration i hår mäter vi stresshormonnivåer över tid och relaterar det till självupplevd stress hos IBS-patienter i primärvården. Vidare prövar vi hypotesen att IBS-patienternas symtombörda är associerad med så väl nivåerna av kortisol i hår som självupplevd stress och att en god självkänsla och en högre känsla av sammanhang kan ha en skyddande effekt avseende så väl stressnivåer som livskvalitet trots hög symtombörda. Vi undersöker också om IBS-patienter med mycket samsjuklighet har en allvarligare form av IBS, med tyngre symtombörda samt mer påverkade stresshormonnivåer. I specialistvården har man sett att så väl patientutbildning som internetbaserad KBT är effektiv behandling vid IBS. Genom en randomiserad kontrollerad studie kommer vi att utvärdera dessa behandlingsformer i primärvården.

Anna-Karins e-post: anna-karin.norlin@liu.se