Anna-Karin Halldins forskning

Hjärtsvikt och fysisk träning – vad händer med RAAS systemet?

Bakgrund
Många individer lever idag ett stillasittande liv, flertalet drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.  De största bakomliggande orsakerna till hjärtsvikt är hjärtinfarkt respektive hypertoni och centralt för utveckling av hjärtsvikt är aktivering av renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) systemet. Hur RAAS-systemet påverkas av fysisk aktivitet är inte studerat.

Syfte
Att studera samband mellan övervikt, fysisk träning och utveckling av hjärtsvikt hos kvinnor, samt förstå hur delar av RAAS-systemet påverkas av fysisk aktivitet.

Metod
Arbetet består av fyra delar.

1.      Samband mellan övervikt hos kvinnor i olika åldrar och risk att insjukna i hjärtsvikt. Deskriptiv studie, longitudinell uppföljning av data erhållna från Populationsstudien av kvinnor i Göteborg och H70 studien.

2.      Samsjuklighet mellan hjärtsvikt och andra metabola samt kardiovaskulära sjukdomar i primärvård i Västra götalandsregionen. Deskriptiv studie, data erhålles från Västra Götalandsregionens kvalitetsregister, QregPV, samt svenska registret för hjärtsvikt, RIKS-SVIKT.

3.      Förändringar i RAAS-systemet i samband med fysisk aktivitet hos hjärtsviktspatienter på sjukhusförlagd hjärtsviktsmottagning. Randomiserad, kontrollerad, deskriptiv longitudinell klinisk studie av 30 patienter på hjärtsviktsmottagning.

4.      Förändringar i RAAS-systemet i samband med fysisk aktivitet hos hjärtsviktspatienter i primärvården. Randomiserad, kontrollerad, deskriptiv longitudinell klinisk studie av 20 patienter i primärvården.

Relevans
Det är av stort värde att studera effekter av en fysiskt inaktiv livsstil och övervikt, både ur ett långt, såväl som ett kort perspektiv, både på folkhälsonivå och på individnivå. Förståelsen av hur RAAS-systemet påverkas vid fysisk aktivitet kan vara en av nycklarna för att se samband mellan inaktivitet och sjukdom.

Anna-Karins e-post: anna-karin.halldin@vgregion.se