Anna Holsts forskning

Effektivitet och genomförbarhet för implementeringar i primärvården – exempel från användning av e-hälsa och självskattningsinstrument

Bakgrund
Den demografiska utvecklingen i Sverige samt nutidsmänniskans höga krav på god hälsa och låg sjuklighet gör det viktigare än någonsin för primärvården att använda evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder för behandling, diagnostisering, prioritering och kommunikation. Nya metoder behövs, innovationsfältet är brett. E-hälsa och patientrapporterade mått bör sättas under luppen, då mycket tyder på att det finns möjligheter att öka effektiviteten vid implementering av arbetssätt inkluderande dessa.

Forskningsresultat är svåra att överföra till ”real life”. Ofta studeras ”efficacy”, en metods effekt under renodlade förhållanden.  Studier inriktade på ”effectiveness” belyser istället generaliserbarhet och genomförbarhet, resultaten blir enklare att applicera på ”real life”.

Primärvården har hög vårdproduktion och nya metoder för behandling lanseras ständigt. Metoderna är dock sällan beforskade med effectiveness-design, och sällan i primärvårdskontext.

Metod
Delarbete I: Hälsoekonomisk analys av materialet från en RCT som jämfört behandling med internetmedierad KBT (iKBT)med treatment as usual (TaU) vid lindrig till måttlig depression.

Delarbete II:Fokusgrupps- och individuella intervjuer med patienter ur ovan nämnda RCT, inriktade på patientens upplevelse av iKBT, analyserade med systematisk textkondensering enligt Malterud.

Delarbete III: Hälsoekonomisk analys av materialet från en RCT som jämfört effekten av strukturerad användning av självskattningsinstrumentet MADRS-S med TaU vid depression i primärvård.

Delarbete IV: Kvantitativ studie av om MMS-remiss på en hudåkomma, skickad som remiss från allmänläkare till dermatolog, kan ge underlag för korrekt diagnos och prioritering.

 

Relevans
Att analysera nya metoder ur synvinklarna kostnadseffektivitet, patientperspektiv och effectiveness är avgörande för att man skall kunna välja vilka metoder som skall prioriteras för implementering på  primärvårdsnivå.

 

Anna Holsts e-post: anna.holst@gu.se