Anna Bengssons forskning

Bakgrund
I industrialiserade delar av världen är hjärtkärlsjukdom (CVD) den vanligaste orsaken till sjukdom och död. Majoriteten av all CVD orsakas av ateroskleros. Aterosklerosprocessen börjar i barndomen och är icke-symptomatisk under årtionden. I 40-60 % är första symptomet ett livshotande tillstånd, hjärtinfarkt eller stroke. 90-95% av all hjärtkärlsjukdom orsakas av påverkningsbara riskfaktorer som bl.a. rökning och hypertoni.

Metod
Västerbottens Hälsoundersökningars (VIP) erbjuder alla 40, 50 och 60 åringar hälsoundersökningar. VIP-deltagare med riskfaktorer för framtida CVD erbjuds delta i VIPVIZA- studien. Deltagarna genomgår ultraljudsundersökning (ULJ) av a. carotis. Baserat på kärlets väggtjocklek(CIMT) och förekomst av plack görs en individuell riskskattning.

Deltagarna randomiseras till att skriftlig information ges till studiedeltagaren och deras primärvårdsläkare. Informationen från ULJ-undersökningen presenteras för att ge optimal förståelse om ateroskleros som en dynamisk process och visar individens kärlstatus med bild och grafik i färg. Kontrollgruppen får ingen information.

Delstudier:
I.   Utvärdera sambandet mellan klassiska CVD-riskfaktorer och CIMT/plack visualiserat med carotis-ULJ
II.  Kartlägga betydelsen av visualisering av asymptomatisk arteroskleros på patienters och läkares följsamhet till förebyggande behandling.
III. Utvärdera hur aterosklerosprocessen hos icke-symptomatiska individer påverkas med intensiv läkemedelsbehandling jämfört med livsstilsbehandling?
IV.  Utforska hur visualisering av aterosklerossjukdom påverkar läkarens perception av patientens risk, kommunikation med patienten och attityd till behandling av CVD-riskfaktorer

Relevans
Ny kunskap om tyst åderförkalkning och hur sättet att kommunicera risk påverkar preventionen. Detta förväntas bidra till metodutveckling för högre precision i riskbedömning och bättre riskkommunikation, med bättre riskförståelse, ökad motivation och följsamhet till förebyggande åtgärder, bättre riskfaktorkontroll och på sikt minskad förtida hjärtkärlsjukdom.

Annas e-post: anna.bengtsson@norrbotten.se