Anna Backeströms forskning

Kognitiv dysfunktion och påverkan av en störd glukos och insulin metabolism

Bakgrund
Demens och typ 2 diabetes är två av Sveriges stora folksjukdomar. Personer med typ 2 diabetes har en upp till dubblerad risk att få demens. Den ökade risken för demens förklaras delvis av en ökad risk för kärlhändelser ex stroke, men också av en ökad risk för Alzheimers demens. Personer med typ 2 diabetes har förhöjt blodglukos och förhöjda värden av insulin, vilka båda har rapporterats kunna påverka minnet. Vårt syfte är att studera dessa mekanismer.

Metoder
Studie 1; Vi har studerat variabler som glukos och glukosbelastning samt episodiskt och semantiskt minne. Studie 2; Vi har analyserat insulin för att undersöka om det är en oberoende faktor för nedsatt episodiskt- och semantiskt minne. Studie 3; Vi testar episodiskt-, semantiskt- och arbetsminne vid en hyperglykemisk clamp, samt vid en placeboclamp. Studie 4; Vi studerar om personer med nedsatt glukostolerans eller förhöjt fasteglukos har högre risk att utveckla Alzheimers sjukdom och om det finns någon könsskillnad.

Relevans
Metabola faktorers inverkan på minnet är ett nytt forskningsfält. Både demens och diabetes ökar i befolkningen och utgör en allt större utmaning för hälso-och sjukvården. Att identifiera riskfaktorer för utveckling av demens är av stor betydelse för både individen och samhället. Metabola förändringar är, till skillnad från många andra riskfaktorer för demens, påverkbara med livsstilsförändring och farmakologisk intervention. Våra studier kan kanske bidra till kunskap och därmed en ökad möjlighet att förebygga eller försena utvecklingen av demens.

Anna hade sitt mittseminarium i april 2013.

Läs Annas artikel:

Increased glucose levels are associated with episodic memory in nondiabetic women

Annas e-post: anna.backestrom@umu.se