Anette Lundqvists forskning

Anette disputerade 2016

Hälsa och nutrition under graviditet

Bakgrund
En hälsosam och varierad kost samt fysisk aktivitet är viktigt före, under och efter graviditet. Moderns diet måste innehålla tillräckligt med energi och näringsämnen så att det räcker även för det växande fostret. God livskvalité är också betydelsefullt för modern och barnets hälsa. Kraftig viktökning och fetma före befruktning och under graviditet är associerat med ökad risk för komplikationer hos mor och barn. Orsakerna till patologisk viktökning under graviditet är bristfälligt känt.

Metoder
Kvalitativ metod; med fokusgruppsintervjuer, separat rekryterade deltagare. Erfarenheter av kostråd och förhållningssätt till kostförändringar belyses. Innehållsanalys används som analysmetod. Kvantitativa metoder; deskriptiv, enkätbaserad tvärsnitts studie där jämförelser av kostintag och hälsorelaterade faktorer görs med en referensgrupp kvinnor ur Västerbottens Hälso- Undersökningar (VHU). Övriga studier är longitudinella. Enkätdata från samma studiegrupp som ovan. Förändringar i kostintag och viktutveckling beskrivs. Nivåer av vitaminer samt variationer av GABA-steroider-koncentration mäts från blodprover.

Relevansen
Studierna förväntas ge ökad kunskap om kvinnors kostvanor, hur kostinformation upplevs och hanteras under graviditet. Studien förväntas också bidra med ny information angående D – och B- vitamin nivåer som underlag för kostrekommendationer. Vi vill bidra med ökad kunskap till vårdpersonal om nutrition och hälsa under kvinnors reproduktiva del av livscykeln. Syftet är att främja hälsan hos det kommande barnet samt förebygga risker hos gravida och nyblivna mödrar.

Läs Anettes avhandling: Nutritional aspects of behaviour and biology during pregnancy and postpartum

Anettes e-post: anette.lundqvist@umu.se

Handledare:
Docent Herbert Sandström