Aina Liljas forskning

Vad har Gud med saken att göra? Om den religiösa patienten i den sekulära sjukvården.

Bakgrund
Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Samtidigt finns här en stor minoritet som har en personlig religiös tro. De två största religionerna i Sverige är kristendom och Islam. När majoriteter och minoriteter möts finns en risk att minoritetens resurser och behov bortses ifrån.

Internationell forskning visar att religion har stor påverkan på människors syn på hälsa, sjukdom, sjukvård och läkemedel. Detta gäller inte minst inom områdena psykiatri och sexuell hälsa.

Syfte

–  Att skapa kunskap kring hur religiösa patienter relaterar till sin tro när de drabbas av psykisk ohälsa, eller har behov av sexuell/reproduktiv hälsovård.

–  Att utforska mötet mellan sjukvården och personligt religiösa patienter vid psykisk ohälsa och sexuell/reproduktiv hälsovård och religion som möjlig resurs eller hinder i sådana vårdmöten.

Metod
Kvalitativa studier med djupintervjuer av kristna personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, samt kristna och muslimska kvinnor med erfarenhet av sexuell/reproduktiv hälsovård, kombineras med en enkätstudie till läkare, barnmorskor och kuratorer på ett antal hälsocentraler runt om i landet.

Förväntat resultat
Vi förväntar oss att öka kunskapen kring denna patientgrupp, och de processer som påverkar dem i relation till hälsa, psykisk sjukdom, sexualitet och sjukvård. Vi förväntar oss att finna både dolda resurser och tidigare ej uppmärksammade hinder. Vi förväntar oss också att öka kunskapen om möten mellan religiösa patienter och vårdpersonal i en sekulärt präglad vårdmiljö, vilket kan ge redskap till förbättringar i vården.

Handledare: Annika Forssén