Internationalisering

Nationella forskarskolan erbjuder en unik möjlighet för doktorander att redan under sin utbildning få internationell erfarenhet genom vistelse i en utländsk forskningsmiljö. Forskarskolan ger i första hand ett bidrag till arbete vid en utländsk institution med hög kompetens inom doktorandens forskningsfält. Målsättningen är att doktoranden aktivt deltar i gästinstitutionens doktorandverksamhet och aktivt arbetar med eget forskningsmaterial eller projekt i samverkan med institutionen. Huvudsyftet med vistelsen är att doktoranden skall få fördjupad kunskap och ett bredare perspektiv på sitt forskningsfält. Vistelsen syftar också till att ge möjlighet att tidigt etablera personliga kontakter inom forskningsområdet för framtida samarbete efter disputation. Nationella forskarskolan i allmänmedicin uppmanar alla doktorander att tillsammans med sina handledare planera för ett internationellt inslag i forskarutbildningen.

Internationella aktiviteter som kommer att stödjas är vistelse vid utländsk institution, deltagande i internationella kurser och workshops. I första hand prioriteras arbete vid en utländsk institution. Varje inskriven doktorand i forskarskolan har möjlighet att erhålla upp till 30 000 kr och medlen erhålls efter en gemensam ansökan från doktoranden och handledaren tillsammans med en plan för hur medlen kommer att användas. Ansökan skall vara kursadministrationen tillhanda minst 3 månader innan planerad resa. Internationaliseringsbidraget kan användas till fasta kostnader för utlandsvistelsen, som resa och hyra för bostad, men får inte användas som lönemedel. Bidraget kan kombineras med andra resebidrag.

De nya insikter och erfarenheter av de internationella aktiviteterna som den enskilde doktoranden får skall presenteras i form av en kort rapport som blir tillgänglig på forskarskolans hemsida samt att doktoranden berättar om sina erfarenheter i samband med de årliga uppföljningsdagarna.

För att få ansökan om internationaliseringsbidrag godkänt önskar vi få följande uppgifter:

1.    Kortfattad projektplan med bakgrund och metod samt följande specificerade uppgifter

a.    budget

b.    tidsplan

c.    förväntade resultat av vistelsen 

2.    Kort beskrivning av den institution doktoranden ska besöka och motiv för valet av institution.

3.    Brev från den inbjudande institutionen där det
framgår:

a.    att de läst och godkänt projektplanen

b.    vilka ekonomiska och administrativa åtaganden gästinstitutionen gör.

Ansökan ska vara på högst två sidor och den ska vara undertecknad av såväl den sökande som huvudhandledaren. Ansökan bedöms av huvudkoordinatorn i samråd med ordföranden för forskarskolan.